Scroll Top

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ MUSA CONTEST JULY 2023

Η εταιρεία με την επωνυμία «XΝΑΡΗΣ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» η οποία λειτουργεί το κέντρο ευεξίας με το διακριτικό γνώρισμα «ΜUSA Beauty Salon & Spa» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τo Ηράκλειο Κρήτης, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό»).

Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση του διαγωνισμού από Landing page της διοργανώτριας εταιρείας.

 Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι:

– έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα συμμετοχής

– έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους, διαθέσιμους στο: https://www.musahall.gr  από τις 14/07/2023-23/07/2023.

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί. Οι δέκα τυχεροί θα κερδίσουν κατά σειρά κλήρωσης ένα από τα εξής δώρα:

  • 1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ HYDOR H2 30΄
  • 1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ EMS/RF 30΄
  • 1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ DERMAMICRON  30΄
  • 2 MASSAGE ΑΘΛΗΤΙΚΑ 60΄
  • 2 MASSAGE ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 45΄
  • 1 MASSAGE  ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ 30΄
  • 2 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «XΝΑΡΗ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 14/07/2023 στις 18:00 και λήγει στις 23/07/2023 στις 22:00. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα την Δευτέρα 24/07/2023 στις 17:00. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί.

Αποδεκτή συμμετοχή θεωρείται εκείνη που έχει καταχωρηθεί με μοναδικό συνδυασμό email και αριθμό τηλεφώνου. Ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου, ή η ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν μπορεί να συμμετέχει παραπάνω από μια φορά στο διαγωνισμό.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

Η εταιρεία θα ανακοινώσει δημοσίως τους νικητές, μετά την κλήρωση που θα διεξαχθεί, μέσω των Social Media της, την επόμενη ημέρα Τρίτη 25/07/2023 έως τις 18:00.

Επιπλέον, οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά, για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους.

Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν και να παραλάβουν τα δώρα τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, ο οποίος έλαβε σχετική κατά τα παραπάνω ενημέρωση, δεν ανταποκριθεί για την παραλαβή του Δώρου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Το δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, στην διεύθυνση:

Ηρακλή 83, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 281 031 7177

Ώρες Λειτουργίας: ΔΕΥ-ΠΑΡ: 9:00 – 21:00, ΣΑΒ: 9:00 – 18:00, ΚΥΡ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να προβεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει εξουσιοδοτούμενο από αυτόν πρόσωπο για την παραλαβή, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατόπιν επίδειξης της σχετικής εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής άλλως να έχει εκδοθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης gov.gr, κατά την παραλαβή των δώρων, από την παραπάνω διεύθυνση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, και των Social Media. Η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτής της προβολής και ειδησεογραφικής κάλυψης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ονόματα και επώνυμα ή φωτογραφίες των συμμετεχόντων. Η χρήση των ανωτέρω συνιστά σε κάθε περίπτωση εύλογο έννομο συμφέρον της «ΧΝΑΡΗΣ ΙΚΕ» σε κάθε περίπτωση όμως η συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση της χρήσης των ανωτέρω ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου αντιτίμου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων καθώς και εκ μέρους αυτών παραβίαση οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων, παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που όλες ή κάποιες από τις συμμετοχές, που κληρώθηκαν για να αποκτήσουν ένα δώρο κριθούν άκυρες ή αποκλειστούν από την εταιρεία «XΝΑΡΗ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό αντίστοιχα στο σύνολο του ή στην έκταση μόνο που δεν απομένει κάποιος από τους τυχερούς για να παραλάβει κάποιο από τα δώρα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών, είτε στον ίδιο το νικητή είτε στο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων στους κατά τους όρους του παρόντος αναδειχθέντες νικητές. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο ή άλλο μέσο.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη πιο κάτω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο https://www.musahall.gr . Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης. 

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους, που έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Έχουν αναρτηθεί στo link: https://www.musahall.gr . Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού και συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 4624/2019.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, η εταιρεία θα συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Ωστόσο, εάν είστε ένας από τους τυχερούς νικητές, τότε προκειμένου να παραλάβετε το δώρο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή/και κοινοποίηση. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.musahall.gr.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr.

Οι άνω όροι έχουν κατατεθεί στoν Δικηγόρο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΚΗ ΑΜΔΣΑ 20271.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στον άνω Δικηγόρο.

Επιλογές απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.